Ako na školu

(4.11.2016 20:58) http://detskycin.ludialudom.sk/detskycinroka/dusan-a-tomas-zachranovali-zivoty-pri-leteckom-nestasti/ < prosím, hlasujte. Kámoška ma poprosila, aby som si to dala na svoj blog, ale dávam to sem i preto, lebo si tiež myslím, že je to uznania vhodný čin. #respect

(viac statusov)

Ukáž status

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
Minulý rok sme dostali na OBN veľmi veľa otázok na spracovanie. Odpovede som písala tak, aby ich pochopili aj ľudia, ktorí si otázku neprečítali. A prečo? Lebo som vedela, že to dám aj na blog a otázky sem kvôli autorským právam nechcem dávať. Dúfam, že som Ti, študent/ka, ktorý/á si práve robíš úlohu z občianskej náuky a (ne)náhodou si natrafil/a na môj blog, aspoň trochu pomohla. 
 
 
1.
Povolanie - súhrn relatívne ustálených, systematicky a kvalifikovane vykonávaných činností, ktoré v značnej miere určujú spoločenské postavenie človeka.
 
Práca -  vedomé použitie telesných, duševných síl človeka za účelom niečoho, väčšinou uspokojenia potrieb.
 
Zamestnanie -  zmluvný(pracovnoprávny) vzťah, pri ktorom jedna osoba (zamestnanec) vykonáva pre druhú osobu (zamestnávateľa) závislú prácu. 
 
2.
Štyri kroky prípravy na výber povolania:
1. krok: Zistiť, čo ma baví, moje kvality, silné a slabé stránky
2. krok: Rozhodnúť sa, čo by som chcel/a v budúcnosti robiť 
3. krok: Zvoliť si typ Vš, (smer a odbor)
4. krok: Zvoliť si školu (povolanie)
 
3.
Typy vysokých škôl na Slovensku:
verejné VŠ
štátne VŠ
súkromné VŠ
 
4.
3 stupne študíjiných programov
1. Bakalársky stupeň, končí sa bakalárskou prácou a získava sa titul Bc.
2. Magisterský, inžiniersky, doktorský, končí sa diplomovou prácou a získava sa tituly Ing., Mgr., MUDr., MVDr., Mgr. art., Ing. arch.
3. Doktorandský, končí sa dizertačnou prácou a obhajobou dizertačnej skúšky a získava sa titul PhD. ArtD, ThLic
 
5.
Denná forma štúdia: Osobný kontakt študenta a profesora aj študentov navzájom, denná účasť na prednáškach a cvičeniach.
Externá forma štúdia: Samoštúdiom, ktoré je dopĺňané konzultáciami s pedagógmi. 
 
6.
Prezenčné metódy = denná forma – ktorýkoľvek všedný deň, dopoludnia i popoludní, študent má povinnosť navštevovať povinné semináre, človek, ktorý študuje VŠ v dennej forme má štatút študenta.
 
Dištančné metódy- dialkové štúdium prostredníctvom napr. telekomunikačných médií. Umožňuje získať úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore Gymnázium. 
 
Kombinované metódy- Denní výuka je nadená konzultáciami v rámci sústredenia, individuálnymi konzultáciami a samoštúdiom. 
Sústredenia prebiehajú obvykle 5-krát za semester a dĺžka jednoho sústredenia nepresahuje 2 dni. 
 
7.
Integrovaný systém typových pozícií  - ISTP - poradenské nástroje, pomáhajú ľuďom uplatniť sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca.
 
8.
Kartotéka typových pozícií (KTP) - databáza pracovných pozícií na slovenskom trhu práce.
Analýza individuálneho potenciálu (AIP) - pomáha používateľom pri voľbe povolania. Na základe zadaných informácií (napr. dosiahnuté kvalifikácie, zdravotný stav, osobnostné predpoklady) si používateľ vytvorí vlastný profil, ktorý systém automaticky porovná s opismi pracovných pozícií v KTP a odporučí mu práve tie, ktoré pre neho najvhodnejšie. 
 
9.
Žiadosť o prijatie do zamestnania by mala obsahovať:
Adresa žiadateľa - odosielateľa a prijímateľa
Oslovenie
Absolvované školy
O čo sa uchádzam
Miesto a dátum napísania žiadosti
Vlastný text(ako som sa dozvedel/a o inzeráte, profesné znalosti, žiadosť po pozvanie na pracovný pohovor)
Prílohy(napr. životopis)
Podpis
 
10.
Motivačný list by mal obsahovať:
osobné údaje, dosiahnuté klasifikácie, pracovné znalosti, moje dobré vlastnosti. 
 
11.
Životopis by mal obsahovať:
osobné údaje, dosiahnuté klasifikácie, kurzy, certifikáty, pracovné skúsenosti(od konca), referencie
 
12.
Pracovný pomer - vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, vzniká pracovnou zmluvou ako dňom nástupu do práce. 
 
13.
Zamestnávateľ: Právnická osoba - organizácia, alebo fyzická osoba - podnikateľ. 
Zamestnanec: Osoba staršia 15 rokov, ktorá pracuje, má práva a povinnosti.
 
14.
Pracovný pomer môže byť uzavretý na neurčitý čas, na určitú dobu(najviac 2 roky) alebo na skúšobnú dobu(najviac 3 mesiace, u vedúcich pozíciach 6 mesiacov.
 
15.
Skončenie pracovného pomeru: 
1. Uplynutím zmluvy
2. Smrťou zamestnanca
3. Rozviazaním
a) dohodou,
b) výpoveďou,
c) okamžitým skončením,
d) skončením v skúšobnej dobe.
 
16.
Skončenie pracovného pomeru dohodou: Pracovný pomer sa končí dohodnutým dňom, dohoda sa uzatvára písomne a nemusia tam byť uvedené dôvody skončenia, ak to zamestnávateľ nežiada. 
 
17.
Skončenie pracovného pomeru výpoveďou: Výpoveď môže byť podaná aj zo strany zamestnávateľa, aj zo strany zamestnanca, musí byť písomná a doručená. Zamestnanec môže dať výpoveď iba z dôvodov uvedených v zákonníku práce (nadbytočnosť, nespĺňanie prac. povinností, opakované porušenie disciplíny aj po písomnom upozornení). Zamestnanec môže ukončiť pracovný pomer aj bez dôvodu. Keď podá prvý výpoveď zamestnávateľ, zamestnanec má nárok na výšku odstupného. Musí dodržať výpovednú dobu, ktorá je najmenej 1 mesiac:
Ak odpracoval aspoň 1 rok, tak je výpovedná doba 2 mesiace. 
Ak odpracoval viac ako 5 rokov, tak je výpovedná doba 3 mesiace. 
 
18.
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca: 
Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer, ak mu zamestnávateľ nevypláca mzdu, náklady(napr. cestovné), alebo ich časť do 15 dní po uplynuté splatnosti. 
Ak podľa lekárskeho posudku ohrozuje práca jeho zdravie a nebol do 15 dní presunutý na iné oddelenie. Alebo ak je bezprostredne ohrozený jeho život a zdravie.  
 
19.
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa:
Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer, ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu (je pod vplyvom alkoholu)
 
20.
Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe: 
Pracovný pomer môže skončiť aj zamestnávateľ a aj zamestnanec bez udania dôvodov. Písomné oznámenie musí byť dodané 2. strane aspoň 3 dni pred koncom. 
 
21.
Pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorou sa zakladá pracovný pomer. Musí byť vyhotovená písomne.
 
22.
Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy:
Hlavička
Deň nástupu do práce
Druh práce
Mzdové podmienky
Miesto výkonu práce
Podpisy
 
23.
Ďalšie náležitosti pracovnej zmluvy:
Úprava pracovného času
Skúšobná doba
Čas (určitý - neurčitý)
Výmera dovolenky
Spôsob a termín vyplatenia
Výmera dovolenky
Výpovedná lehota
 
24.
Zamestnávateľ musí zamestnanca pred nástupom do práce oboznámať s pracovným poriadkom, kolektívnou zmluvou, právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú (predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec dodržiavať) a s antidiskriminačným zákonom.
 
25.
Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je potrebné lekárske vyšetrenie mladistvého a SÚHLAS zákonného zástupcu. 
 
26.
Zamestnávateľ nesmie od zamestnanca vyžadovať informácie:
o tehotenstve,
o rodinných pomeroch,
o bezúhonnosti (s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa vyžaduje bezúhonnosť)
o politickej a náboženskej príslušnosti.
 
27.
Samostatne zárobkovo činná osoba SZČO je osoba, ktorá podniká ako živnostník
 
28.
Živnosť je sústavná činnosť vykonávana samostatne, pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. 
 
Na vydanie živnostenského listu sú potrebné:
Vyplnené tlačivo
Občiansky preukaz
Kolky v príslušnej hodnote
 
 
Podmienky prevádzkovania živnosti:
Vek 18+
Spôsobilosť vykonávať právne úkony
Bezúhonnosť
Pre niektoré typy aj osobité podmienky(odborná spôsobilosť).
 
29.
Peniaze sú všeobecný ekvivalent, špeciálny druh tovaru, ktorý sa vymieňa za iný tovar. 
Funkcie peňazí slúžia ako: výmenný prostriedok, zúčtovacia jednotka - na určovanie cien, na uchovávanie hodnôt. 
Peniaze môžu byť 
hotovostné - bankovky a mince(papierové a kovové), 
bankové(bezhotovostné, depozitné) - peniaze na bankových účtoch 
vklady s určitou výpovednou lehotou (termínované depozitá)
 
30.
Euro je mena a menová jednotka, ktorou sa platí v krajinách, ktoré sú súčasťou Eurozóny. Od 1. januára 2009 je euro oficiálnou menou Slovenska. Pri tvorbe znaku bolo inšpiráciou grécke písmeno EPSILON a aj písmeno E. Na overenie môžeme spraviť skúšku pohľadom, hmatom alebo naklonením.
 
31.
Banka je inštitúcia, špecializujúca sa na „obchod s peniazmi“, napríklad:
Zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov (napr. prijímanie vkladov), 
Poskytovanie úverov 
Sprostredkovanie iných bankových operácií (obchody a transakcie) 
Typy bánk:
Centrálna banka
Obchodná (komerčná) banka
Iné: Sporiteľňa a poisťovňa
 
32.
Centrálna banka, prezývaná aj ako banka bánk, ceduľová banka, emisná banka. Robí finančnú politiku štátu, zastupuje štát na medzinárodných inštitúciách, vydáva peniaze do obehu, poskytuje úvery obchodným bankám a stará sa o stabilitu meny.
 
33.
Bankové operácie obchodných bánk: 
Aktívne: Požičiavajú peniaze a poberajú úroky.
Pasívne: Prijímajú vklady a vyplácajú úroky.
Sprostredkovateľské: Poskytujú zmenáranské služby, depozitné(úschovné) služby, sprostredkujú prevody na účtoch...
 
34.
Valuta je označenie peňazí iných krajín, hotové peniaze cudzích štátov. 
Devíza je peňažná pohľadávka znejúca v cudzej mene.
Inflácia je pokles reálnej hodnoty peňazí a zvyšovanie cien. 
 
35.
Dôsledky inflácie: 
-Reálne mzdy klesajú.
-Peniaze strácajú hodnotu.
-Zmena štruktúry potreby(ľudia kupujú len základné životné tovary)
-Znevýhodnenie veriteľov a majiteľov
-Vážne sociálne následky
-Komplikuje vývoj národného hospodárstva.
 
36.
1€ má hodnotu 0,79 britských libier
 
37.
Ako si zriadiť bankový účet: 
1. Vyberieme si banku, kde si chceme založiť účet. 
2. Vezmeme si na ňu potrebné dokumenty (občiansky preukaz alebo pas v prípade fyzickej osoby, bežného občana)
3. Vyplníme osobné údaje a podpíšeme zmluvu. (v prípade neplnoletého občana musí zmluvu podpísať aj zákonný zástupca)
4. K účtu bude poskytnutá platobná karta. 
 
38.
Platobná karta je ,,plastová peňaženka", má kód alebo čip, používa sa pri bezhotovostnom platobnom styku a pri výbere peňazí z bankomatu.
Kreditná karta - poskytuje úver na bezhotovostné platby do určitého limitu s úrokom
Debetná karta - možno ňou platiť a vyberať peniaze len ak máme peniaze
 
39.
Kontokorentný úver - kombinácia vkladového a úverového účtu. Klient má v obchodnej banke otvorený bežný účet a k nemu má tzv. úverový rámec (suma, do výšky ktorej môže klient čerpať úver). Peniaze môže čerpať aj keď na bežnom účte už žiadne nemá, no nevýhodou sú vysoké úroky, keď sa dostane do mínusu. Kontokorentný úver nie je vhodný pre laikov a finančne negramotných ľudí, lebo sa môžu ľahko zadĺžiť.  
 
40.
Výhody Internetbankingu sú: 
Jednoduchý prístup bez nutnosti navštíviť pobočku. 
Dostupnosť nonstop z ktoréhokoľvek miesta na svete.
Šetrí peniaze za poplatky v porovnaní s transakciami uskutočnenými v pobočke. 
Operácie na účte sú napríklad: Príkaz na úhradu, zmena limitov na debetnej karte, zobrazenie zostatku na účte 
 
41.
Banka môže poskytnúť klientovi úvery krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. 
 
42.
Druhy poisťovní:
– životná poisťovňa,
– neživotná poisťovňa,
– univerzálna poisťovňa,
– zaisťovňa,
– kaptívna poisťovňa,
– doplnková dôchodková poisťovňa,
– zdravotná poisťovňa,
– sociálna poisťovňa.
 
43.
Povinnosti poisťovne: 
V prípade škody vyplatiť škody vzniknuté poistnou udalosťou. 
Povinnosti poisteného: 
Mesačne platiť splátky - poistné.
Včas oznámiť poisťovni, že nastala poistná udalosť. 
Pravdivo odpovedať na písomné otázky poisťovne a predložiť potrebné doklady.
Predchádzať vzniku poistných udalostí
 
 
44.
Základné druhy poistenia sú:
Životné(osoby)
Neživotné(majetok a zodpovednosť za škody)
 
45.
Systém sociálneho poistenia pozostáva z piatich poistných systémov, vykonáva ich Sociálna poisťovňa :
– nemocenské poistenie - zabezpečenie príjmu v prípade straty/zníženia príjmu v dôsledku zdravotného stavu spôsobujúceho dočasnú PN alebo tehotenstva/materstva
– dôchodkové poistenie - sa delí na:
starobné poistenie - zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,
invalidné poistenie -  zabezpečenie príjmu pre prípad dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca, ktorý má dopad na jeho zárobkovú činnosť a pre prípad úmrtia.
– úrazové poistenie - pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo a choroby z povolania.
– garančné poistenie - pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojenie finančných nárokov zamestnanca 
– poistenie v nezamestnanosti - na zabezpečenie príjmu pre prípad straty príjmu kvôli nezamestnanosti. Z poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje dávka v nezamestnanosti .
 
46.
Daň - je povinná platba stanovená zákonom do štátneho rozpočtu(vyše 80% príjmov) v stanovenej výške a lehote. Odvádzajú ich fyzické a právnické osoby. Všetky informácie o daniach sa dočítame v zákone o daniach. Neznalosť zákona neospravedlňuje. 
Štruktúra daňovej sústavy v Slovenskej republike:
Dane: 
- Priame dane - napr. dane z prijímov
- Nepriame dane - napr. DPH
- Miestne dane - napr. daň za psa
Štátny rozpočet - centralizovaný fond peňažných prostriedkov, ktorý je sústredený do pôsobnosti štátu. Je bilanciou príjmov a výdavkov. 
 
47.
Priame dane - priamo zaťažujú fyzické alebo právnické osoby, ktoré si sami vypočítajú a odvedú správcovi. Príklady daní: daň z príjmov fyzických a právnických osôb, majetkové dane, daň z nehnuteľností...
Nepriame dane - odvádza ich výrobca/poskytovateľ služby. Daňové zaťaženie sa však prenáša na spotrebiteľov, lebo sú zahrnuté v cenách tovarov a služieb. Príklady daní: DPH(univerzálne), selektívne – spotrebné dane (daň z tabaku, liehu a pod.)

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

1. polrok 8. ročníka na ZŠ, vytvorila som si pomôcku, šprtala som sa to a načo to? Jedine, že tým pomôžem ďalším žiakom, ktorí sa to budú musieť z nevysvetliteľných dôvodov tiež naučiť. 

bradlové pásmo

jadrové pohoria

Sopečné pohoria

flyšové pásmo

Veporské pásmo

Gemerské pásmo

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Vlastne okolie Dubnice nad Váhom, ale viac ľudí si zadá do Googlu pravdepodobne Ilavu xD

Tak rok-dva dozadu som robila niečo do školy na tému povrchové celky, trápila som sa s tým a dnes som na to, po tak dlhom čase, narazila. Fotky som našla z netu a text netuším, odkiaľ. Celé je to z veľmi nedôveryhodného zdroja, môj PC, preto neručím 100% správnosť, ale snáď niekomu aspoň pomôže :-)

Strážovské vrchy

Strážovské vrchy

 

-Delia sa na:

Zliechovská hornatina

Nitrické vrchy

Trenčianska vrchovina

Malá Magura

 

-Najvyšší vrch: 

Strážov, 1 213m.n.m.

 

-časť pásma jadrových pohorí

-hrasť

-vápence, dolomity, rula, migmatit, granolit, bridlice, rádiolarit, sliene

 

Vršatec

Vršatec

-Vršatec-Javorník (898 m.n.m.)

-bradlové pásmo

-prírodná rezervácia s rozlohou 82,4ha

-vápence(oxfordské, bajocké, útesové, krinoidové, biohermné, ľaliovkové)

 

Súľovské skaly

Súľovské skaly

-Najvyšší bod: Brada, 816m.n.m.

-prírodná rezervácia

-zlepenec, vápenec, dolomit

-Gotická brána

-jaskyňa Šarkania diera

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Som zase vyhrabala vo svojom PC :-D, trocha dnes upratujem :-D

Ľudovít ŠtúrĽudovít Štúr sa narodil 28.10.1815 v Uhrovci. Študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave.

Študenti založili v r.1827 Spoločnosť česko-slovenskú. Medzi ich hlavné úlohy patrilo aktívne sa vzdelávať v rodnej reči a študovať dejiny slovanských národov. Ľudovít bol jej členom.

1835-Štúr sa stal podpredsedom Spoločnosti.

24.4.1836-Národná slávnosť na Devíne, účastníci si zvolili k svojmu menu slovanské meno. Štúr si pridal meno Velislav.

V šk. roku 1836-37 sa stal Ľ.Štúr námestníkom prof. Palkoviča. Štúr prednášal českú a poľskú gramatiku a dejepis. Úradníci boli proti zvyšovaniu vzdelanostni nemaďarských národov. Karol Zay podporoval myšlienku maďarského národa. Zay vyzýval Štúra neúspešne k spolupráci.

1843 Štúr oboznámil priateľov s myšlienkou spojiť katolícky a evanjelický prúd jednotným jazykom - Stredoslovenským nárečím. Štúrove názory na slovenčinu sa sformovali do formy spisovného jazyka.

11.7.1843-Štúr, Hurban a Hodža sa dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny.

17.7. navštívili Jána Hollého, aby oboznámili so svojim zámerom.V decembri pozbavili Štúra z funkcie.

Na protest 22 študentov v marci 1844 odišlo z lýcea. 1844-prvé zhromaždenie Tatrína v Liptovskom Mikuláši. Ľ. Štúra zvolili za člena predsedníctva.

1.8.1845 Štúr začal vydávať Slovenské národné noviny s lit. prílohou Orol tatranský, ktoré boli zamerané na osvetovú činnosť, sociálne práva, kultúru a politiku.

1846 vydal Štúr spis Nárečie slovenské a jazykovedné dielo Náuka reči slovenskej. 1

851-52 - úprava slovenskej gramatiky, neskôr sa stala jednotným jazykom Slovákov.

1847-Štúr išiel do Uhorského snemu ako poslanec za slobodné mesto Zvolen. Sociálne práva dávali ľudu väčšiu slobodu a zosilnili maďarizáciu. Štúr organizoval zvolanie Slovanského zjazdu do Prahy. Maďarská vláda vydala na Štúra zatykač. Nakoniec sa mu podarilo zúčastniť sa zjazdu. Zástupcovia Slovanov sa snažili vymôcť si národné práva od maďarskej vlády.

15.-16.9., bola vo Viedni utvorená Slovenská národná rada, jediný vykonávateľ moci na Slovensku.

1849 Štúrovi žiadosť o povolenie vydávať slovenské politické noviny zlyhala. Pracoval na spise Slovanstvo a svet budúcnosti.

1851 otvoril sériu osobných tragédií Ľ. Štúra. Ľudovít sa presťahoval do Modry, aby sa postaral o 7 detí zosnulého brata.

V 1853 zomrela vo Viedni jeho duchovná priateľka Adela Ostrolúcka a v Trenčíne jeho matka.

Ľudovít Štúr zomrel 12.1.1856 v Modre ako 40-ročný.

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Ja som ten typ človeka, čo miluje haluze(asi viete) a vo všetkom hľadá súvislosti, je jedno aké, ale jednoducho nájde súvislosť a potom sa diví, že tam je a myslí si, že je to osud atď. Mne táto pomôcka veľmi pomáha zapamätať si literárne diela a ich autorov. Preto som sa aj ja rozhodla tu vypísať zopár príbehov, vďaka ktorým ani nebudete vedieť, že sa učíte, teda budete, lebo som vám to práve povedala, vlastne napísala :-D. Originál nájdete na...5.ročník6. ročník7.ročník, 8.ročník9.ročník. Ešte 1 afroháčik, je to dosť staré a niektoré diela od tej doby pribudli a iné zase odbudli. 

A ešte niečo, všetky veci spomenuté v tomto článku, ako napr. milostné vzťahy medzi autormi, profesie autorov, názory a činy autorov som si vymyslela, aby to bolo zaujímavejšie a ľahšie sa zapamätal dej príbehu a aj názvy diel.

Sorry, ešte niečo. Niektoré názvy diel sú vyskloňované, preto som dala aj odkazy na originál.

Jaroslava Blažková malá divného brata, vždy o ňom vravela ako Môj skvelý brat Robinson. Preto bol divný, lebo často jej dával Rozprávky z červenej ponožky, ktorú nosil na pravej nohe. Raz spolu kukali rozprávku Ako si mačky kúpili televízor, ale to ich nebavilo, prepli teda na ďalší program Ostrov kapitána Hašašara, kde nebolo nič iné, iba Ohňostroj pre deduška, tak nakoniec prepli na Jahniatko a Gandi. Neskôr šla so svojím priateľom von v zostave Tóno, ja a mravec.

Pavol Dobšinský bol veľmi zaťažený na všetko slovenské, napríklad Slovenské rozprávky (I.,II.,III.) alebo aj Slovenské povesti, ktoré neskôr premenoval na Prostonárodné slovenské povesti. 

Dušan Dušek mal veľmi dobrú dušu. Raz našiel v lese Najstaršieho zo všetkých vrabcov a zobral si ho k sebe domov. Volal ho Pištáčik. A toto je asi tak pravdivý príbeh ako Pravdivý príbeh o Pačovi, alebo ako Babka na rebríku. Neviem, ja to všetko vidím ako Dvere do kľúčovej dierky.

Jeho frajerka, Maša Haľamová zase vkuse vravela O sýkorke z kokosového domčeka, ktorú tiež zachránila.Vraj bola pre ňu Dar. Kŕmila ju Červeným makom, vždy sa prv kukla na Hodinky, aby zistila, kedy ju naposledy kŕmila a aby ju nekŕmila často, ona ju vlastne kŕmila veľmi málo, tak si sýkorka len vravela Smrť svoju žijem

Ľubica Suballyová často rozmýšľala O medailách a pomaranči

Mária Ďuríčková a mala 3 sestry, Danku a Janku. Treťou bola Majka Tárajka, ktorá všetkým tvrdila, že to že sú 4 sestry sú len Dunajské povesti a že ona je Dunajská kráľovná. Keď sa ostatné sestry na ňu za to nahnevali, radšej sa išli ukľudniť k Najkrajšej fontáne, kde si pripadali Najkrajšie na svete. Raz však Biela kňažná zazvonila na Prešporský zvon a z neho vypadol Zemský kľúč, ktorý bol celý zamrznutý z Rozprávky o dedovi Mrázovi.

Ľubomír Feldek často rozprával O hluchej babke a vnúčikovi ZlatúšikoviZlatúšik bol jeho veľký kámoš, mal ho tak rád, že mu dokonca napísal Modrú knihu a Zelenú knihu a dal mu ich so slovami ,,Tie farebné obaly, to sú Hra pre tvoje modré oči."

Milan Ferko by chcel byť detektívom a všetky záhady sveta vyriešiť. Napríklad záhadu Starých povestí slovanských, alebo aj Nových povestí slovanských. Vravel si ,,Keby som mal pušku, možno by som odhalil aj Tajomstvo hračiek."

Jeho kámoš, Anton Habovštiak zas riešil Oravské povesti.

Pavel Dvořák rád odkrýval na dvore už Odkryté dejiny, zistil aj ako to bolo ohľadom s kauzou Lovci mamutov a tí druhí.

Mária Haštová mala veľmi rada prírodu, každému radila: ,,Keď pôjdeš lúkami Zo starej horárne, tak uvidíš krásne Kvietky."

Marianna Grznárová bola matka, ktorej sa narodili dvojičky, ktorým dala meno Maťko a Kubko.

Daniel Hevier nosil stále so sebou Skladací dáždnik, keď bol S otcom na záhrade, ktorý sa volal Peter, lebo počasie bolo ako Aprílový Hugo, bolo asi tak šialené, ako Elektrónkový klaun. Alebo Vtáci v tanci, ale vždy to jedného vtáka omrzelo a potom už iba Vták pije z koľaje. Mal rád deti, často im ukazoval Motýlí kolotoč a dával dobré rady do života, ako napr. Nevyplazuj jazyk na levaDáma sa nemá biť...a keď deti, ktoré prezýval Žuvačková mafia, sa začali pýtať, Kam chodia na zimu zmrzlinári, tak si pripadal ako v Krajine Agord. Vždy musel zavolať na pomoc svojich kámošov a potom Peter, Beáta a Vašo deťom vraveli, že Básnička ti pomôže. Dosť dlhý príbeh, nestrácajme už čas, lebo Všetko letí

Jozef Horák bol Kremnický zlatý človek. Nikdy neklamal a nerozširoval žiadne povesti, teda až na Povesti spod Sitna. Napríklad o Sitnianskom vatrári, ktorý mal Biele ruky alebo o Sitnianskej bielej skale, viem je to trochu rasistické, preto tam pripísal Legendy aj o Strieborných hlbinách. A vraj tieto príbehy čítal aj Zvonárik od svätého Iľju, lebo Leteli sokoli nad Javorinou a videli ho.

Jozef Cíger Hronský chcel vedieť, ako sa volajú Tri múdre kozliatka. Možno Budkáčik a Dubkáčik, tretie sa možno volalo, Smelý zajko, ale asi nie. Možno sú to len Kremnické povesti alebo Podpolianske rozprávky. Alebo sa to tretie kozliatko volalo Sokoliar Tomáš. Je to väčšia záhada, ako to, kde je Zakopaný meč, ktorý chceli Budatínski Frgačovci a Jozef Mak vykopať, ale prv museli ísť do Sveta na Trasovisku, aby zjedli pre posilnenie aspoň Chlieb

Peter Glocko bol odvážny, lebo Ja sa prázdnin nebojím opakoval vkuse dookola. Bol divný, raz kúpil Ružu pre Jula Verna..

Jules Verne ale odmietol jeho ružu, lebo si myslel, že je to Vynález skazy. Od zúfalstva navštívil Tajomný hrad v Karpatoch, kde stretol Päťnásťročného kapitána a aj Deti kapitána Granta. Pôvodne chceli zorganizovať Cestu do stredu Zeme, ale nakoniec Na kométe zorganizovali Cestu na Mesiac. 

Tomáš Janovic mal doma strašne divné predmety, ako napr. Rozprávkové varechyDrevený tato a Jeleňvízor.

Peter Jaroš miloval Orechy, keď mu ich niekto dal, tak hneď bol z neho Trojúsmevný miláčik.

Ivan Andrejevič Krylov mal divné meno, ale určite to nebol Osol, a ani iné zvier ako Vlci a ovce

Rudyard Kipling mal tiež divné meno. Vždy, keď ho ľudia čítali, mysleli si, že je to Kniha džunglí

William Kotzwinkle mal najdivnejšie meno medzi všetkými, preto ho prezývali aj Doktor Krysa alebo E.T. Mimozemšťan.

Jack London ho vždy utešoval a vravel mu, že tie poznámky ostatní nemyslia vážne, ale že je to len Volanie divočiny. Dal mu aj Biely tesák, ktorým sa má brániť, keď sa z neho posmieval napr. Martin Eden.

Rudo Moric bol Majster pästiarskych rukavíc, ale i tak sa niekedy cítil ako Smutný Suarez, vtedy išiel Cez šesťdesiatjeden končiarov, aby vytiahol Z poľovníckej kapsy svoje Rozprávky z lesa. V hlavnej roli boli Srnček-parožtek a Srnka s červenými hviezdičkami. Bola tam aj Kukučia rozprávka, alebo Ako vretenica kľukatá o chvost prišla, ale O divokej kačičke nebolo ani slovo

Jela Mlčochová nemlčala, bola Klebetnica. Mala svoje obľúbené Jazero, kde vyriešila Adrianin prvý prípad, hoci to bolo dosť ťažké, lebo Adriana jej povedala iba Hľadajte muža v maske.

Ján Navrátil sa vrátil a mal V záhradke a pred záhradkou Lampáš malého plavčíka, ktorý sa poznal osobne s Námorníkom v suchu, ktorí sa spolu plavili na Plachetnici Nonsens, ktorá bola vyrobená Z hliny a rosy. Bolo to ako Cestovanie s orangutanom, zvlášť, keď sa tam konala Diskotéka L. Toto naozaj prežije Len srdce pravej veľkosti alebo Žltý mustangKto vidí na dno, nezbadá Belasý maják, ale Kráľa s gitarou, viem, toto všetko je logické ako Guľatá kocka.

Peter Petiška mal Malé, ale naše, samozrejme myslím Úryvky zo životopisu.

Martin Rázus mal syna, ktorý sa volal Maroško. Ale keď Maroško študuje, to je viete čo? To je vojna

Jevgenij Ľvovič Švarc, také meno, to je Obyčajný zázrak a vie ho vysloviť iba Snehová kráľovná, ktorá bola kedysi dosť Odvážna školáčka, ale toto je už Rozprávka o stratenom čase. Meno vedeli vysloviť aj Zakliatí bratia, ktorí sú teraz zakliatí na Dva javory

Mark Twain nebol dobrodruh, ale rád počúval Dobrodružstvá Toma Sawyera a Dobrodružstvá Huckleberryho Finna

Jonáš Záborský Dva dni v Chujave nerobil nič iné, iba čítal Bájky

Jeho brat Jozef Žarnay mal zaujímavejší život. Uniesli ho Kolumbovia zo základne Ganymedes na Prekliatu planétu a tam objavil Tajomstvo dračej steny. 

Štefan Žáry celý žiaril, preto chcel vedieť, Ako dočiahneme Slnko, vraj ho raz dočiahol, i keď si myslím, že sú to len Povesti a báje.

Hans Christian Andersen pomenoval svoju dcéru Malá Kirsten, keď nechcela spať, povedal jej Ole Zatvoročká a ak ani to nepomohlo, povedal jej nejaké Rozprávky ako napr. Malá morská panna.

Lewis Carroll randil s Alicou v krajine zázrakov

Ján Domasta sa cítil ako Mladý vlk a nemali na neho ani Tatári a Turci alebo ZbojníciNa úsvite o ňom Sedem dobrých bratov napísalo Povesti o hradoch.

Klára Jarunková bola narodená na jar(podľa mena), preto by sa mohla radiť medzi Deti Slnka, v srdci mala Zlatú sieť, ako Jediná vedela, kto je Brat mlčanlivého vlka, o jeho bratovi napísala rozprávku O jazýčku, ktorý nechcel hovoriť. Ale bola často aj ohrozená. Najviac Tulákom a Pomstiteľom. To ju zase inšpirovalo napísať Hrdinský zápisník.

Selma Lagerlofová, ktorej priezvysko pripomínalo anglické slovo large(rozľahlý, veľký), sa tým aj riadila, inak by nenapísala dielo s tak dlhým názvom ako Zázračná cesta Nilsa Holgerssona s divými husami po Švédsku. Ale našťastie sa spamätala a potom dávala názvom svojich diel aj kratšie názvy, napríklad Legendy o Kristovi

Anton Marec mal veľmi rád marec, lebo v ten mesiac prekonal svoju Zónu odvahy a našiel Zlato pod Kriváňom a o týždeň ešte aj Zakliaty hrad v Tatrách. Ale iné mesiace bol už jeho život nuda, tak sa cítil ako V doline dlhých tieňov.

Ľudo Ondrejov mal zvláštne meno a preto sa rozhodol dať také meno aj svojmu synovi - Jerguš Lapin, s ktorým prežil Zbojnícku mladosť, ale aj Príhody v divočine, napríklad keď cestovali Horami Sumatry alebo keď neskôr spolu písali Africký zápisník.

Gianni Rodari bol pošahaný! Plno ľuďom tvrdil, že bol na Planéte vianočných stromčekov, alebo že vlastní doma Prešibaného Pinocchia, ktorého nedávno skoro zasiahol Belasý šíp. Preto sa ľudia pri ňom niekedy cítili ako Jazmínko v krajine klamárov. Jeho akože dobrodružstvá prezývali Cibuľkove dobrodružstvá, a keď im svoje príhody volal, tak je jasné, ako to volali - Rozprávky po telefóne.

Milan Rúfus keď bol Chlapec a počul Zvony cez Sobotné večery, tak začal rozprávať svoje Modlitbičky. Býval pri Studničke, kde rástlo Tiché papradie a samozrejme, bol to Človek. Chcelo to Čas a tvorbu a potom si už nepredstavoval iba veci ako Chlapec maľuje dúhu, ale začal písať veci O literatúre, kde napísal aj Knihu rozprávokŠtyri epištoly k ľuďom. Ako podklad mal Stôl chudobných a vraj nám predstaví svoje diela Až dozrieme.

Július Satinský často rozprával ľuďom Rozprávky uja Klobásu. Jednou z nich bola aj Karavána šteká, psi idú ďalej. Keď to ľuďom začalo liezť na nervy, povedali mu Už ani muk.

Ondrej Sliacky mal Pod klobúkom zlatý vtáčik, ktorému bránil v slobode a utrhol Papraďový kvet. Mamička sa na neho za to nahnevala, tak jej povedal Odpusťte mamička. Potom už robil iba užitočné veci, napísal Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež a dielo Jezuliatko.

Rudolf Sloboda nemal slobodu, vkuse ho sprevádzal Hraničný kameň, ktorý volal Ilias. Kvôli nemu nemohol robiť, čo chcel, ani ísť na Konkurz

Vincent Šikula nebol až taký šikula, raz urobil preklep a povedal Ďuro, pozdrav Ďura. Možno to bolo aj tým, že strávil Prázdniny so strýcom Rafaelom, ktorého prezývali Pán horár má za klobúkom mydleničku. Ale vlastnil Vajíčko sliepky Liliputánky, ktorá často básnila O múdrom kohútikovi.

Nataša Tanská milovala roztomilé veci, ktoré prezývala Puf a Muf. Keď chcela, aby mama odišla z bytu, povedala jej Mama, urob iné ticho. A keďže sa sama považovala za roztomilú, keď mama odišla, tak si povedala Ňuňa je sama doma. Ale nebola moc obľúbená, lebo keď sa chcela s niekym hrať, prv jej povedali Počkaj ešte nehráme a keď sa začali hrať, tak jej povedal S dievčiskom sa nehráme. Tak počula iba, ako niekto sem-tam povedal ,,Niečo som našiel" alebo ,,Toto je Úvod do šťukológie.". No Vyznáte sa v tlačenici? Mala aj Šaty, jej najlepšiu kámošku(šiši), vravela im ,,My dvaja babráci".

Hana Zelinová bola taká Sivá húska a mala Pehavý noštek, ktorá mala frajera, ktorý sa volal Jakubko. Ale on ju raz podviedol s dievčaťom Zuzanka v Hriešnej krajine Atlantis. Keď sa to dozvedela, povedala si Moja je pomsta a povedala svojmu už bývalému Večer neprídem a neskôr Do videnia. V tej chvíli by najradšej chcela Spať na Slnku, čo najďalej od neho, aby nemala pocit, že je niekde blízko nej ako Hanibal za bránou.

Ľudo Zúbek prišiel na zúbek Jari Adely Ostrolúckej. Ale bol V službách Mateja Hrebendu ako Doktor Jessenius, tak o zverejnení pravdy mohol mať akurát tak Farebný sen. Neskôr objavil Skrytý prameň o tom, Ako sa čertík Froliš dostal z pekla. Peklom bola myslená škola, v ktorej sa spievalo Gaudeamus igitur.

Valentín Beniak pracoval prv v Lunaparku, neskôr rozdával Medailóny a medailónky, alebo pracoval aj ako Poštový holub či Plačúci Amor, ktorý zvolával Tiahnime ďalej oblaky a ktorý čítal po podvečeroch Sonety podvečerné. Najväčšia haluz bola, keď sa prezliekol za Popolec alebo Hrachor, tak aj zbalil svoje šialené dievča zvané Žofia.

Ján Botto mal orla, ktorého volal Orol. Pestoval doma Žltú ľaliu, ktorú ukladal na Lucijný stolček. Často ho navštevovali susedy Margita a Besná, ktoré nikto nemal rád a mal už pre ne nachystané Dva hroby. Ale skôr nastala Smrť Jánošíkova. Alebo je to všetko len Báj na Dunaji? Možno to vie Kukučka.

Dalimír Hajko používal Sondy na hľadanie Okamihy poézie, lebo tie tvoria Tvorcovia veľkých myšlienok. Hľadanie mu zaberalo celé Rozpätie dňa.

František Hečko a Vysťahovalci pili Červené víno (a) Na pravé poludnie, nemali radi svetlo, tme hovorili Svätá tma, lebo sa im vtedy najlepšie skladali Slovanské verše v Drevenej dedine.

Ján Hollý vlastným menom Svätopluk založil súťaž CyriloMetodiáda, to bolo vtedy plno Sláv. Boli aj Selanky a Pesňe, ale to nikto nevedel, čo je.

Pavol Országh-Hviezdoslav zbieral Básnické zbierky Jozefa Zbranského, aj Sonety, aj Krvavé sonety a Letorosty I., II., III. Zbieral aj Žalmy a hymny. Miloval Prechádzky jarom, kde ho stretávali bratia Ežo Vlkolinský a  Gábor Vlkolinský a ich kámoši - bratia Herodes a Herodias. Prechádzky letom, to stretával  U kaplice Hajníkovú ženuAnču Zuzanku Hraškovie. Po týchto dvoch ročných obdobiach boli v jeho živote Stesky a Dozvuky. Vždy ho povzbudzovali kámošky Bútora a Čútora. Vraveli mu, že musí stále zostáva Poludienok alebo Večera. To bol Prvý záprah k šťastnejšiemu životu.

Samo Chalupka bol Likavský väzeň na Kráľohoľskej. Bol odsúdený za Boj pri Jelšave. Odsúdil ho sudca Turčin Poničan. Jeho spoluväzeň, Branko, chcel mať namorené dvere, tak kričal po ňom: Mor ho!

Roman Kaliský bol tiež odsúdený ,,Obžalovaný vstaňte!", táto veta pre neho znamenala  Koniec a začiatok, to je Dlhá cesta.

Christian Jacq bol Čierny faraón a jeho žena Kráľovná Slnka.

Janko Jesenský písal VeršeVerše II. Bol Náš hrdina, lebo Proti noci bojoval Na zlobu dňa II. Tým pestoval svoje Reflexie. Pestoval aj Jesenný kvet, ktorí obdivovali hlavne Demokrati a inšpirovali ho, keď písal Malomestské rozprávky, ale Zo zajatia

Slavo Kalný mal doma Okienka do Škandidávie, ktoré kúpil Na križovatkách života, čo vyvolalo Cigánsky plač a smiech. To boli Posledné senzácie dňa. Cez spomínané okienka videl, ako Raz zastal Kočiar pre barónku a vystúpil z neho Čierny bocian.

Ján Kostra Len raz, kúpil si Ozubený čas. Každý deň pri ňom od tej doby bola Presila smútku. Zhadzovalo to Hniezda a aj Puknutá váza nebola nadšená. To bolo Prvé a posledné. Začal spievať Ave Eva a zistil, že  Všetko je dobre tak. Moja rodná bola toho istého názoru a pofotila s ním Šípky a slnečnice. Povedala odveci ,,Báseň, dielo tvoje" a odišla.

Mikuláš Kováč preferoval Písanie do snehu. Vtedy strácal Zem pod nohami. Potreboval Pod slnkom nejakú Zemnicu. Tak si nechal poslať Rozmery na Obranu stavebnice. Ale Rodinnou poštou mu namiesto toho prišiel príbeh O modrej labuti.

Janko Kráľ sa cítil ako ZverbovanýSkamenelý ako Výlomky z Jánošíka a Zabitý. Za všetko mohla Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, ktorý choval Orla. Už mu nepomôže ani Duma bratislavská alebo Kríž a čiapka. Jeho rodné mesto boli Šahy, kde rástol Kvet, ktorý raz utrhol Pán v tŕní. Vznikla o tom aj Krajinská pieseň, ktorá sa neskôr volala Jarná pieseň a Povesť. 

Ivan Krasko napísal k Nox et solitudo nejaké Verše na Otcovej roli.

Martin Kukučín vyletel Z teplého hniezda Neprebudený. Zhodila ho Rysavá jalovica Veľkou lyžicou. Neskôr povedal, že Keď báčik z Chochoľova umrie, tak navštívi Dom v stráni. To boli jeho Mladé letá, kedy bol aj Na podkonickom bále, kde si pospevoval Dies irae, čo nieskôr použil ako Úvod k vakáciám

Janko Matúška zistil, že Nad Tatrou sa blýska. Ale Kozia skala, Púchovská skala, tam bolo pekne, ale i tak sa vybral Na Oravský zámok, toto všetko bola Zhoda liptovská, tak sa rozhodol, že napíše Lúčenie pre logiku.

Adam Mickiewicz napísal Óda na mladosť. Jeho kámoš, Konrad Wallenrod a Pán Tadeáš mali z toho veľkú radosť, aj keď to boli dedkovia.

Vojtech Mihálik mal Spievajúce srdce a Ozbrojenú lásku, ktorú Anjeli, napr. Appassionata, vnímali ako Tŕpky. Preto zorganizovali Útek za Orfeom, krorému Velebený pán z Maduníc pomohol, lebo zažil iba Poslednú prvú lásku.  

Vladimír Mináč míňal Včera a zajtra. Vravel, že na vine je GeneráciaŽiví aj mŕtvi mu vraveli, že Smrť chodí po horách a že je Dlhý čas čakania, kým Zvony zvonia na deň. A že nie je to isté Čas a knihy, aj keď sú v nich Zobrané spory J.M. Hurbana. No on uskutočnil Návraty k prevratu a zaľúbil sa. ,,Nikdy nie si sama", vravieval jej.  Paradoxy sú aj to, že Tu žije národ - Slováci a nevedia že Odkiaľ a kam, preto ich začalo baviť Dúchanie do pahrieb s pokrikom Sub tegmine. Alebo Hovory M.

Kamil Peteraj keď videl Sad zimných vtákov, myslel si, že je Čas violy. Zorganizoval Vychádzku s večernicou na Lipohrádok za Bosou láskou, napísal k tou aj Texty - Pop texty napríklad pre alebo Lyrické korzo. Ako občerstvenie sa podávalo Faust a margaréty.

Jozef Repko objavil Vynálezy uja Elektróna, ale aj tak zostal Bez medaily. Chcel vylúštiť Prípady z minulej budúcnosti objaviť aj Slnko nad Antarktídou a Dotknúť sa hviezd. Tak nasadol na Vlak k belasým ránam a pripojil sa ku Kolónii Lamba Pí.

Antoine de Saint-Exupéry bol Malý Princ, ktorý chcel byť Letec a opustiť Zem ľudí. Jeho dopravný prostriedok bola nakoniec Pošta na juh.

Jerom David Salinger bol strážnik polí a často sa pýtal, že Kto chytá v žite

John Steinbeck býval Na východ od raja. Často navštevoval Nebeské pastviny, kde nerástlo Ovocie hnevu a občas sa tam zatúlal Túlavý autobus. Mal aj Zlatý kalich. Keď z neho pil, tak rozmýšľal O myšiach a ľuďoch.

William Shakespeare mal plno priateľov, napr. Veselé panie z WindsoruRomeo a JúliaHamletOthello, Macbeth, Kráľ Lear. Jeho Sen noci svätojánskej bolo Skrotenie zlej ženy. To bolo vtedy Mnoho kriku pre nič.

Friedrich Schiller a Zbojníci kradli Úklady a lásku. Okradli už ľudí menom Mária StuartováPanna Orleánska alebo Viliam Tell. A to veru Na radosť nebolo.

Andrej Sládkovič sľúbil:Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti, ale nemiesto toho odrecitoval Nehaňte ľud môj.Začul ho aj Detvan a  Marína. A tak vznikli Sôvety v rodine Dušanovej.

Ludvík Souček a jeho Cesta slepých vtákov nebolo nič iné, len Tušenie tieňa a Tušenie súvislostí. Vtáci nevideli ani Slnečné jazero, mohli si akurát tak ukladať Otázniky nad hrobmi. Vtáci sa začali volať Runa rider.

Mikuláš Šprinc počul Na Floride sám (a) Z poludnia a polnoci nejaké Ozveny v samotách. Myslel si, že je na Koralovom ostrove. Použil Oči moje pútnice, ale ani Z diaľky nevidel nič, ani Oleandre. Prosil ,,Nezhasínajte hviezdy.", aj im recitoval Sonety o kráse. Nakoniec zistil, že miesto, na ktorom sa nachádza, je Bratislavský park.

Jozef Gregor-Tajovský jedol Horký chlieb od Mamky Pôstkovej, ktorá zrovna bola V službe. Padali z neho Omrvinky. Matka si myslela, že je Ženský zákon povedať, že trúsenie je Hrieh a pre dušu Tma. Z dediny vyšli teda Maco MliečApoliena a Mišo, aby napravili tieto hriešne Statky-zmätky.

John Ronald Reuel Tolkien mal Dve veže, do ktorých vošiel, to bol Návrat kráľa. Mal tam aj Spoločenstvo prsteňa a on sám bol Pán prsteňov.

Obľúbené slovo Mateja Bella bola Notitia

Karel Čapek bol rebel-Karel :-D, lebo spojil nezlúčiteľné dohromady a vznikla rozprávka O psíkovi a mačičke. Vlastnil Povídky z jedné kapsy a aj Povídky z druhé kapsy. Veľmi ho zaujímala Krakonošova zahrada, kde skúmal veci Zo života hmyzu a zažil Válku s mloky. Matka nebola moc nadšená a jeho správanie nazvala Bíla nemoc.

Vladimír Ferko mal zbierku zvláštných vecí, napr. Tisícnásobný dukát,Čertovo rebroMagické kameneVeno z praveku alebo Kozmické karavely. Tieto veci našiel Na dne sveta. Všetci sa o to bili Ako divé husi. Dávali svoje hlasy, čo je naj, nestačil ani Sedmohlások. Bol to taký Slncový kolotoč. Ale on aj napriek tomu nezabudol, že Slovensko - moja vlasť, tak napísal Knihu o Slovensku

Margita Figuli mala Tri gaštanové kone. Jej Mladosť bola zvláštna, žila v Babylone, kde rozlúskla Baladu o Jurovi Jánošíkovi.

Peter Holka bol Normálny cvok, bol to Prekážkar v džínsoch a jeho kámoši boli Piráti z Marka Twaina, ktorí boli jeho Srdcový túz. Strávil Leto na furmanskom voze, kde bola Reťaz, na ktorú sa pripevnil, aby nespadol. No i tak spadol a zostala mu Jazva.

Elena Maróthy-Šoltésová chystala V čiernickej škole (a) Na dedine (a) Za letného večera (a) Prípravy na svadbu. Bolo to dosť Proti prúdu, ale utešovala sa: ,,Môj syn nie je Umierajúce dieťa.", no to bolo moc drastické, takže to bolo jej Prvé previnenie.

Dušan Mitana zažíval Psie dni, lebo sa narodil na cintoríne, vždy, keď okolo neho išiel, vravel si - Môj rodný cintorín.

William Saroyan bol nešťastne zamilovaný, vravel: Zbohom, láska moja. Mám Srdce na vysočine, ale som rád, že som bol s tebou Čas tvojho žitia.

Ján Smrek mal Iba oči a Božské uzly. Jeho dni boli Cválajúce dni. Zorganizoval Hostinu, kde prišli aj Básnik a žena - medzi nimi bola Najčistejšia láska.

Ladislav Švihran, tvrdil, že Kým neprišli mušketieri, Nenápadní spoločníci a Slávni vynálezcovia a nenapísali 1000 plus 1 naj o Slovensku, tak bola Rozmarná zemeguľa.

Ľudovít Štúr mal rád Spevy a piesne. Často si pospevoval divný text ,,Nárečja slovenskô alebo potreba písaňja v tomto nárečí". Potom bol jeho narodeninový darček Náuka reči slovenskej, tak začal spievať spisovnejšie. ,,O národných piesňach a povestiach plemien slovanských". Vtedy sa začalo Slovanstvo a svet budúcnosti

Miroslav Válek zažíval Nepokoj a zároveň Príťažlivosť, keď cítil Dotyky. Také je podľa neho Milovanie v husej koži.

Vojtech Zamarovský bol Za siedmimi divmi sveta aj Za tajomstvom ríše Chetitov. Bol si istý, že Na počiatku bol Sumer a že Bohovia a hrdinovia antických bájí boli aj Grécky zázrak, ako aj Vzkriesenie Olympie či Objavenie Tróje. Bohovia a králi starého Egypta a Ich veličenstvá pyramídy sa mu tiež veľmi páčili. Napísal aj Epos o Gilgamešovi. Gilgameš bol nadšený a venoval mu Dejiny písané Rímom.

Daniel Defoe a Robinzon Crusoe zažívali Dobrodružstvá chýrneho piráta a aj Dobrodružný život kapitána SingletonaŽivot a dobrodružstvá pána Duncana Campella boli ich inšpiráciou, na Novú cestu okolo svetaŠtyri cesty kapitána Georgea Robertsa boli ale viac, aspoň to si myslela, Moll Flandersová - ich tajná láska.

Rudolf Dobiáš a jeho Štyria bratia a Hrdličky. Boli Sen princeznej Amálie, ktorá sa cítila Motýľ v škrupine, keď čítala Rozprávky o domove.

Scott O´Dell mal Ostrov belasých delfínov, kde žil Čierny drak, ktorý často počul Spev z luny

Ernest Hemingway kričal Zbohom zbraniam a pýtal sa, že Komu zvonia do hrobu. Navštívil aj Zelené pahorky africké ale aj Snehy Kilimandžára. Spolu s otcom preplávali more - Starec a more.

Ján Hrušovský si pripadal ako František Ferdinand, potom ako Dráma na ostrove. Dokonca raz aj ako Jánošík, (a) Verný hrdina. Bol Neuveriteľný prípad dr. Gallusa.

Agatha Christieová riešila Tajomný prípad v Styles, čo bola Vražda Rogera Ackroyda. Prv si myslela, že za to môže Desať malých černoškov. Ale nakoniec sklapa Pasca na myši a ukázalo sa, že to tak nie je.

Belo Kapolka šiel tam, kde sú Chodníky bez značiek a Kanadské smrekySivá hmla kryje sivého sysľa, ktorého sa raz zľakol, vyštveral sa na Strechu a skričal na neho ,,Pre teba sa postavím proti celému svetu".

Dušan Kováč šiel po Bielej prašnej ceste a zbadal Yetiho stopy. Chcel zistiť tie Tajomstvá, možno to bolo Prevteľovanie. Také bolo jeho Chlapské leto, aj Studňa čerpá jeho neuveriteľné príbehy.

František C.Kubernát šiel Medenou stopkou, lebo si myslel, že nájde Rysie kože alebo Pribinu

Štefan Moravčík mal Raketu so zlatým chvostomAbecedu šatní, ktorá patrila škole, kde Adam v škole nesedí a je vždy Kráľ slova. Tento text je logický ako Kvadakum hadakum.

Lucy Maud Montogomeryová sa vydávala za Annu zo Zeleného domu, Annu z Avonlea, Annu v Redmonde. Mohla si to dovoliť, však zdedila veľké Dedičstvo.

Peter Štrelinger sa pýtal Kto proti osudu a potom šiel. 

Jana Šrámková objavila Kľúč od zlatej brányLupienok a princezná Makovienka. Ona jej závidela Bielu stužku v tvojich vlasoch a čmajzla ju.

Jozef Urban bol Malý zúrivý Robinson. Dočítal sa o Hluchonemej hudbe v Knihe polomŕtvych. Ale čítal aj normálnu knihu -Snežienky Biblie, to bola Voda čo na nás drží nad vodou. Zažíval Dobrodružstvá vranky Danky, a cítil sa ako Kráľ Dávid, čo bolo pre neho ako Utrpenie mladého poeta.

Alta Vášová si mysela, že Niekto ako ja a ona sú Blíženci z Gemini,  ,,Neberte nám princeznú" kričala, keď jej chcel niekto zobrať jej dvojča, vtedy jej teplota klesla na 7,5 stupňa Celzia,