Ako na školu

(4.11.2016 20:58) http://detskycin.ludialudom.sk/detskycinroka/dusan-a-tomas-zachranovali-zivoty-pri-leteckom-nestasti/ < prosím, hlasujte. Kámoška ma poprosila, aby som si to dala na svoj blog, ale dávam to sem i preto, lebo si tiež myslím, že je to uznania vhodný čin. #respect

(viac statusov)

Ukáž status

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 
Minulý rok sme dostali na OBN veľmi veľa otázok na spracovanie. Odpovede som písala tak, aby ich pochopili aj ľudia, ktorí si otázku neprečítali. A prečo? Lebo som vedela, že to dám aj na blog a otázky sem kvôli autorským právam nechcem dávať. Dúfam, že som Ti, študent/ka, ktorý/á si práve robíš úlohu z občianskej náuky a (ne)náhodou si natrafil/a na môj blog, aspoň trochu pomohla. 
 
 
1.
Povolanie - súhrn relatívne ustálených, systematicky a kvalifikovane vykonávaných činností, ktoré v značnej miere určujú spoločenské postavenie človeka.
 
Práca -  vedomé použitie telesných, duševných síl človeka za účelom niečoho, väčšinou uspokojenia potrieb.
 
Zamestnanie -  zmluvný(pracovnoprávny) vzťah, pri ktorom jedna osoba (zamestnanec) vykonáva pre druhú osobu (zamestnávateľa) závislú prácu. 
 
2.
Štyri kroky prípravy na výber povolania:
1. krok: Zistiť, čo ma baví, moje kvality, silné a slabé stránky
2. krok: Rozhodnúť sa, čo by som chcel/a v budúcnosti robiť 
3. krok: Zvoliť si typ Vš, (smer a odbor)
4. krok: Zvoliť si školu (povolanie)
 
3.
Typy vysokých škôl na Slovensku:
verejné VŠ
štátne VŠ
súkromné VŠ
 
4.
3 stupne študíjiných programov
1. Bakalársky stupeň, končí sa bakalárskou prácou a získava sa titul Bc.
2. Magisterský, inžiniersky, doktorský, končí sa diplomovou prácou a získava sa tituly Ing., Mgr., MUDr., MVDr., Mgr. art., Ing. arch.
3. Doktorandský, končí sa dizertačnou prácou a obhajobou dizertačnej skúšky a získava sa titul PhD. ArtD, ThLic
 
5.
Denná forma štúdia: Osobný kontakt študenta a profesora aj študentov navzájom, denná účasť na prednáškach a cvičeniach.
Externá forma štúdia: Samoštúdiom, ktoré je dopĺňané konzultáciami s pedagógmi. 
 
6.
Prezenčné metódy = denná forma – ktorýkoľvek všedný deň, dopoludnia i popoludní, študent má povinnosť navštevovať povinné semináre, človek, ktorý študuje VŠ v dennej forme má štatút študenta.
 
Dištančné metódy- dialkové štúdium prostredníctvom napr. telekomunikačných médií. Umožňuje získať úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore Gymnázium. 
 
Kombinované metódy- Denní výuka je nadená konzultáciami v rámci sústredenia, individuálnymi konzultáciami a samoštúdiom. 
Sústredenia prebiehajú obvykle 5-krát za semester a dĺžka jednoho sústredenia nepresahuje 2 dni. 
 
7.
Integrovaný systém typových pozícií  - ISTP - poradenské nástroje, pomáhajú ľuďom uplatniť sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca.
 
8.
Kartotéka typových pozícií (KTP) - databáza pracovných pozícií na slovenskom trhu práce.
Analýza individuálneho potenciálu (AIP) - pomáha používateľom pri voľbe povolania. Na základe zadaných informácií (napr. dosiahnuté kvalifikácie, zdravotný stav, osobnostné predpoklady) si používateľ vytvorí vlastný profil, ktorý systém automaticky porovná s opismi pracovných pozícií v KTP a odporučí mu práve tie, ktoré pre neho najvhodnejšie. 
 
9.
Žiadosť o prijatie do zamestnania by mala obsahovať:
Adresa žiadateľa - odosielateľa a prijímateľa
Oslovenie
Absolvované školy
O čo sa uchádzam
Miesto a dátum napísania žiadosti
Vlastný text(ako som sa dozvedel/a o inzeráte, profesné znalosti, žiadosť po pozvanie na pracovný pohovor)
Prílohy(napr. životopis)
Podpis
 
10.
Motivačný list by mal obsahovať:
osobné údaje, dosiahnuté klasifikácie, pracovné znalosti, moje dobré vlastnosti. 
 
11.
Životopis by mal obsahovať:
osobné údaje, dosiahnuté klasifikácie, kurzy, certifikáty, pracovné skúsenosti(od konca), referencie
 
12.
Pracovný pomer - vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, vzniká pracovnou zmluvou ako dňom nástupu do práce. 
 
13.
Zamestnávateľ: Právnická osoba - organizácia, alebo fyzická osoba - podnikateľ. 
Zamestnanec: Osoba staršia 15 rokov, ktorá pracuje, má práva a povinnosti.
 
14.
Pracovný pomer môže byť uzavretý na neurčitý čas, na určitú dobu(najviac 2 roky) alebo na skúšobnú dobu(najviac 3 mesiace, u vedúcich pozíciach 6 mesiacov.
 
15.
Skončenie pracovného pomeru: 
1. Uplynutím zmluvy
2. Smrťou zamestnanca
3. Rozviazaním
a) dohodou,
b) výpoveďou,
c) okamžitým skončením,
d) skončením v skúšobnej dobe.
 
16.
Skončenie pracovného pomeru dohodou: Pracovný pomer sa končí dohodnutým dňom, dohoda sa uzatvára písomne a nemusia tam byť uvedené dôvody skončenia, ak to zamestnávateľ nežiada. 
 
17.
Skončenie pracovného pomeru výpoveďou: Výpoveď môže byť podaná aj zo strany zamestnávateľa, aj zo strany zamestnanca, musí byť písomná a doručená. Zamestnanec môže dať výpoveď iba z dôvodov uvedených v zákonníku práce (nadbytočnosť, nespĺňanie prac. povinností, opakované porušenie disciplíny aj po písomnom upozornení). Zamestnanec môže ukončiť pracovný pomer aj bez dôvodu. Keď podá prvý výpoveď zamestnávateľ, zamestnanec má nárok na výšku odstupného. Musí dodržať výpovednú dobu, ktorá je najmenej 1 mesiac:
Ak odpracoval aspoň 1 rok, tak je výpovedná doba 2 mesiace. 
Ak odpracoval viac ako 5 rokov, tak je výpovedná doba 3 mesiace. 
 
18.
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca: 
Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer, ak mu zamestnávateľ nevypláca mzdu, náklady(napr. cestovné), alebo ich časť do 15 dní po uplynuté splatnosti. 
Ak podľa lekárskeho posudku ohrozuje práca jeho zdravie a nebol do 15 dní presunutý na iné oddelenie. Alebo ak je bezprostredne ohrozený jeho život a zdravie.  
 
19.
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa:
Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer, ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu (je pod vplyvom alkoholu)
 
20.
Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe: 
Pracovný pomer môže skončiť aj zamestnávateľ a aj zamestnanec bez udania dôvodov. Písomné oznámenie musí byť dodané 2. strane aspoň 3 dni pred koncom. 
 
21.
Pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorou sa zakladá pracovný pomer. Musí byť vyhotovená písomne.
 
22.
Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy:
Hlavička
Deň nástupu do práce
Druh práce
Mzdové podmienky
Miesto výkonu práce
Podpisy
 
23.
Ďalšie náležitosti pracovnej zmluvy:
Úprava pracovného času
Skúšobná doba
Čas (určitý - neurčitý)
Výmera dovolenky
Spôsob a termín vyplatenia
Výmera dovolenky
Výpovedná lehota
 
24.
Zamestnávateľ musí zamestnanca pred nástupom do práce oboznámať s pracovným poriadkom, kolektívnou zmluvou, právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú (predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec dodržiavať) a s antidiskriminačným zákonom.
 
25.
Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je potrebné lekárske vyšetrenie mladistvého a SÚHLAS zákonného zástupcu. 
 
26.
Zamestnávateľ nesmie od zamestnanca vyžadovať informácie:
o tehotenstve,
o rodinných pomeroch,
o bezúhonnosti (s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa vyžaduje bezúhonnosť)
o politickej a náboženskej príslušnosti.
 
27.
Samostatne zárobkovo činná osoba SZČO je osoba, ktorá podniká ako živnostník
 
28.
Živnosť je sústavná činnosť vykonávana samostatne, pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. 
 
Na vydanie živnostenského listu sú potrebné:
Vyplnené tlačivo
Občiansky preukaz
Kolky v príslušnej hodnote
 
 
Podmienky prevádzkovania živnosti:
Vek 18+
Spôsobilosť vykonávať právne úkony
Bezúhonnosť
Pre niektoré typy aj osobité podmienky(odborná spôsobilosť).
 
29.
Peniaze sú všeobecný ekvivalent, špeciálny druh tovaru, ktorý sa vymieňa za iný tovar. 
Funkcie peňazí slúžia ako: výmenný prostriedok, zúčtovacia jednotka - na určovanie cien, na uchovávanie hodnôt. 
Peniaze môžu byť 
hotovostné - bankovky a mince(papierové a kovové), 
bankové(bezhotovostné, depozitné) - peniaze na bankových účtoch 
vklady s určitou výpovednou lehotou (termínované depozitá)
 
30.
Euro je mena a menová jednotka, ktorou sa platí v krajinách, ktoré sú súčasťou Eurozóny. Od 1. januára 2009 je euro oficiálnou menou Slovenska. Pri tvorbe znaku bolo inšpiráciou grécke písmeno EPSILON a aj písmeno E. Na overenie môžeme spraviť skúšku pohľadom, hmatom alebo naklonením.
 
31.
Banka je inštitúcia, špecializujúca sa na „obchod s peniazmi“, napríklad:
Zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov (napr. prijímanie vkladov), 
Poskytovanie úverov 
Sprostredkovanie iných bankových operácií (obchody a transakcie) 
Typy bánk:
Centrálna banka
Obchodná (komerčná) banka
Iné: Sporiteľňa a poisťovňa
 
32.
Centrálna banka, prezývaná aj ako banka bánk, ceduľová banka, emisná banka. Robí finančnú politiku štátu, zastupuje štát na medzinárodných inštitúciách, vydáva peniaze do obehu, poskytuje úvery obchodným bankám a stará sa o stabilitu meny.
 
33.
Bankové operácie obchodných bánk: 
Aktívne: Požičiavajú peniaze a poberajú úroky.
Pasívne: Prijímajú vklady a vyplácajú úroky.
Sprostredkovateľské: Poskytujú zmenáranské služby, depozitné(úschovné) služby, sprostredkujú prevody na účtoch...
 
34.
Valuta je označenie peňazí iných krajín, hotové peniaze cudzích štátov. 
Devíza je peňažná pohľadávka znejúca v cudzej mene.
Inflácia je pokles reálnej hodnoty peňazí a zvyšovanie cien. 
 
35.
Dôsledky inflácie: 
-Reálne mzdy klesajú.
-Peniaze strácajú hodnotu.
-Zmena štruktúry potreby(ľudia kupujú len základné životné tovary)
-Znevýhodnenie veriteľov a majiteľov
-Vážne sociálne následky
-Komplikuje vývoj národného hospodárstva.
 
36.
1€ má hodnotu 0,79 britských libier
 
37.
Ako si zriadiť bankový účet: 
1. Vyberieme si banku, kde si chceme založiť účet. 
2. Vezmeme si na ňu potrebné dokumenty (občiansky preukaz alebo pas v prípade fyzickej osoby, bežného občana)
3. Vyplníme osobné údaje a podpíšeme zmluvu. (v prípade neplnoletého občana musí zmluvu podpísať aj zákonný zástupca)
4. K účtu bude poskytnutá platobná karta. 
 
38.
Platobná karta je ,,plastová peňaženka", má kód alebo čip, používa sa pri bezhotovostnom platobnom styku a pri výbere peňazí z bankomatu.
Kreditná karta - poskytuje úver na bezhotovostné platby do určitého limitu s úrokom
Debetná karta - možno ňou platiť a vyberať peniaze len ak máme peniaze
 
39.
Kontokorentný úver - kombinácia vkladového a úverového účtu. Klient má v obchodnej banke otvorený bežný účet a k nemu má tzv. úverový rámec (suma, do výšky ktorej môže klient čerpať úver). Peniaze môže čerpať aj keď na bežnom účte už žiadne nemá, no nevýhodou sú vysoké úroky, keď sa dostane do mínusu. Kontokorentný úver nie je vhodný pre laikov a finančne negramotných ľudí, lebo sa môžu ľahko zadĺžiť.  
 
40.
Výhody Internetbankingu sú: 
Jednoduchý prístup bez nutnosti navštíviť pobočku. 
Dostupnosť nonstop z ktoréhokoľvek miesta na svete.
Šetrí peniaze za poplatky v porovnaní s transakciami uskutočnenými v pobočke. 
Operácie na účte sú napríklad: Príkaz na úhradu, zmena limitov na debetnej karte, zobrazenie zostatku na účte 
 
41.
Banka môže poskytnúť klientovi úvery krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. 
 
42.
Druhy poisťovní:
– životná poisťovňa,
– neživotná poisťovňa,
– univerzálna poisťovňa,
– zaisťovňa,
– kaptívna poisťovňa,
– doplnková dôchodková poisťovňa,
– zdravotná poisťovňa,
– sociálna poisťovňa.
 
43.
Povinnosti poisťovne: 
V prípade škody vyplatiť škody vzniknuté poistnou udalosťou. 
Povinnosti poisteného: 
Mesačne platiť splátky - poistné.
Včas oznámiť poisťovni, že nastala poistná udalosť. 
Pravdivo odpovedať na písomné otázky poisťovne a predložiť potrebné doklady.
Predchádzať vzniku poistných udalostí
 
 
44.
Základné druhy poistenia sú:
Životné(osoby)
Neživotné(majetok a zodpovednosť za škody)
 
45.
Systém sociálneho poistenia pozostáva z piatich poistných systémov, vykonáva ich Sociálna poisťovňa :
– nemocenské poistenie - zabezpečenie príjmu v prípade straty/zníženia príjmu v dôsledku zdravotného stavu spôsobujúceho dočasnú PN alebo tehotenstva/materstva
– dôchodkové poistenie - sa delí na:
starobné poistenie - zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,
invalidné poistenie -  zabezpečenie príjmu pre prípad dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca, ktorý má dopad na jeho zárobkovú činnosť a pre prípad úmrtia.
– úrazové poistenie - pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo a choroby z povolania.
– garančné poistenie - pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojenie finančných nárokov zamestnanca 
– poistenie v nezamestnanosti - na zabezpečenie príjmu pre prípad straty príjmu kvôli nezamestnanosti. Z poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje dávka v nezamestnanosti .
 
46.
Daň - je povinná platba stanovená zákonom do štátneho rozpočtu(vyše 80% príjmov) v stanovenej výške a lehote. Odvádzajú ich fyzické a právnické osoby. Všetky informácie o daniach sa dočítame v zákone o daniach. Neznalosť zákona neospravedlňuje. 
Štruktúra daňovej sústavy v Slovenskej republike:
Dane: 
- Priame dane - napr. dane z prijímov
- Nepriame dane - napr. DPH
- Miestne dane - napr. daň za psa
Štátny rozpočet - centralizovaný fond peňažných prostriedkov, ktorý je sústredený do pôsobnosti štátu. Je bilanciou príjmov a výdavkov. 
 
47.
Priame dane - priamo zaťažujú fyzické alebo právnické osoby, ktoré si sami vypočítajú a odvedú správcovi. Príklady daní: daň z príjmov fyzických a právnických osôb, majetkové dane, daň z nehnuteľností...
Nepriame dane - odvádza ich výrobca/poskytovateľ služby. Daňové zaťaženie sa však prenáša na spotrebiteľov, lebo sú zahrnuté v cenách tovarov a služieb. Príklady daní: DPH(univerzálne), selektívne – spotrebné dane (daň z tabaku, liehu a pod.)